• Snowflake Website template
  • Snowflake Website template
  • Snowflake Website template
  • Snowflake Website template
  • Snowflake Website template

Intercessor d.o.o.

Osiguranje i upravljanje rizicima danas se smatra jednim od ključnih pitanja u zamršenom mehanizmu vođenja poduzeća. Riječ je o temelju kapitalne strukture svakog poduzeća. Loše smišljen program osiguranja mogao bi svako poduzeće dugoročno ugroziti.

O nama

Intercessor d.o.o. za posredovanje u osiguranju (“Društvo”) posluje u skladu s odredbama Zakona o osiguranju te je registrirano od strane Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (“HANFA”) za obavljanje poslova posredovanja u svim vrstama životnih i neživotnih osiguranja i reosiguranja, odnosno djelatnosti pokretanja, predlaganja ili obavljanja poslova pripreme za sklapanje ugovora o osiguranju odnosno reosiguranju, pomoći pri izvršavanju prava iz ugovora o osiguranju te pri rješavanju odštetnih zahtjeva naslovljeni na društvo za osiguranje.

Usluge

Usluge koje posrednici u osiguranju pružaju su:
• Revizija polica osiguranja,
• Identifikacija i analiza rizika,
• Ugovaranje osiguranja,
• Pomoć pri rješavanju odštetnih zahtjeva,
• Pružanje stručne pomoći za vrijeme trajanja osiguranja,
• Pružanje usluga neovisnoga i objektivnog savjetovanja.

Kontakt info

Intercessor d.o.o.
Adresa: Hruševečka 7, 10000 Zagreb
Telefon: 01 / 61 14 518
Email: igor.margeta@intercessor.hr