slider shadow

Koje poslove obavlja posrednik  u osiguranju i reosiguranju?

Sukladno Zakonu o osiguranju posredovanje u osiguranju i reosiguranju je djelatnost pokretanja, predlaganja ili obavljanja poslova pripreme za sklapanje ugovora o osiguranju odnosno reosiguranju, pomoć pri izvršavanju prava iz ugovora o osiguranju odnosno ugovora o reosiguranju, a posebno pri rješavanju odštetnih zahtjeva naslovljenih na društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje.

Tko može obavljati poslove posredovanja u osiguranju i reosiguranju?

Posrednik u osiguranju i reosiguranju je fizička osoba koja je dobila ovlaštenje za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju i reosiguranju te obavlja te poslove na temelju zaposlenja u društvu za posredovanje u osiguranju i reosiguranju. Društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju je pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja obavlja gospodarsku djelatnost pružanja usluga posredovanja u osiguranju i reosiguranju i koja je dobila dozvolu nadzornog tijela za obavljanje djelatnosti posredovanja u osiguranju i reosiguranju. 

Tko obavlja nadzor nad poslovanjem posrednika u osiguranju i reosiguranju?

Nadzor nad poslovanjem posrednika u osiguranju i reosiguranju obavlja Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) koja u slučaju da posrednik ne posluje u skladu sa Zakonom može ukinuti rješenje o odobrenju za rad. HANFA također izdaje i ovlaštenja za posrednike (fizičke osobe) ukoliko osoba zadovoljava kriterije stručne spreme (VSS), radnog iskustva (minimalno 1 godina radnog staža na poslovima osiguranja), obvezu nekažnjavanja iz područja gospodarskog kriminala te po položenom stručnom ispitu. Na web stranicama HANFA-e (www.hanfa.hr) dostupan je uvid u registar posrednika u osiguranju i reosiguranju pravnih osoba kao i registar ovlaštenih posrednika u osiguranju i reosiguranju – fizičkih osoba. 

Koje usluge posrednik obavlja za klijenta?

Posrednik u osiguranju i reosiguranju dužan je obavljati sve poslove vezane uz osiguranje tako da štiti interese klijenta.

 • izrada kompletne analize postojećih ugovora o osiguranju,
 • procjena stvarnih potreba klijenta za osiguranjem (pregled stanja i identifikacija svih potencijalnih rizika koji su uobičajeni za djelatnost klijenta) uz savjetovanje,
 • kreiranje optimalnog „portfelja“ osiguranja sukladno potrebama klijenta,
 • traženje najbolje ponude osiguranja na tržištu osiguranja, prvenstveno u pregovorima s najkvalitetnijim osiguravajućim kućama,
 • analiza prikupljenih ponuda osiguranja uz pisano obrazloženje i preporuku za osiguranje,
 • izvjestiti klijenta o visini provizije određene za sklapanje ugovora o osiguranju odnosno reosiguranju
 • preuzimanje vođenja računa oko obnove svih polica osiguranja,
 • stručna pomoć pri izvršavanju svih prava iz ugovora o osiguranju, od čega se poseban naglasak stavlja na rješavanje odštetnih zahtjeva.

Koje su dodatne prednosti angažiranja posrednika u osiguranju i reosiguranju?

Angažiranje posrednika u osiguranju omogučuje mnogobrojne dodatne prednosti s obzirom na tradicionalne načine ugovaranja polica osiguranja

 • smanjenje premije police osiguranja
 • analiza tržišta osiguranja
 • zastupanje klijenta, a ne osiguratelja
 • polica osiguranja od profesionalne odgovornosti na iznos od 9.700.000,00 HRK
 • pružanje stručne pomoći za vrijeme trajanja osiguranja
 • prenošenjem poslova osiguranja na posrednika oslobađa se dio internih resursa

Tko plaća posrednika u osiguranju i reosiguranju?

Posrednik u osiguranju i reosiguranju prima proviziju od društva za osiguranje ili reosiguranje za obavljeni posao posredovanja u ime klijenta na temelju polica osiguranja koje su sklopljenje njegovim posredovanjem, a nakon njegovog angažmana i djeluje uz potpunu slobodu u pogledu izbora društva za osiguranje.

Koja je razlika između posrednika i zastupnika u osiguranju?

Posrednik:

 • posrednik radi isključivo u ime klijenta, te nema pravo od klijenta zahtijevati plaćanje provizije  ili kakvu drugu naplatu na ime naknade za svoj rad
 • može ugovoriti policu osiguranja kod bilo kog osiguratelja na tržištu
 • traži najpovoljniju mogućnost na cjelokupnom tržištu osiguranja
 • prima proviziju od društva za osiguranje
 • posjeduje policu osiguranja od profesionalne odgovornosti na iznos od 9.700.000,00 HRK
 • savjetuje klijenta tokom cijelog trajanja osiguranja

Zastupnik:

 • radi u ime i za račun osiguratelja
 • zastupa samo jedno osiguravajuće društvo
 • nudi standardizirane proizvode isključivo od osiguratelja kojeg zastupa
 • prima proviziju od društva za osiguranje kojeg zastupa